EPS I ZABIEG ABLACJI

Wskazania do podjęcia proponowanego zabiegu.
arytmia-jakie-sa-przyczyny-zaburzenia_3275019[1]Na podstawie wcześniej wykonanych badań (EKG, Holter, próba wysiłkowa) i zebranego wywiadu lekarskiego został/a Pan/Pani zakwalifikowany/a do badania elektrofizjologicznego serca i ablacji. Badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjnym badaniem czynności serca (wymagającym wprowadzenia do serca cewników) wykonywanym w celu dokładnego rozpoznania rodzaju arytmii i/lub stwierdzenia zaburzeń przewodnictwa impulsów elektrycznych. Kierując się wynikiem uzyskanym podczas tego badania lekarz będzie w stanie wybrać optymalny sposób leczenia: przyjmowanie leków antyarytmicznych (utrzymujących prawidłowy rytm serca), implantację stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora, albo też przeprowadzenie ablacji. Zabieg przezskórnej ablacji, wykonywany zazwyczaj zaraz po zakończeniu badania elektrofizjologicznego, jest inwazyjną metodą leczenia arytmii.


i1751[1]Jakie są główne przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu?
Są one bardzo rzadkie, zazwyczaj zabieg można przeprowadzić bezpiecznie u większości pacjentów. Z uwagi na stosowane podczas zabiegu promieniowanie RTG kobiety w wieku rozrodczym (do czasu wystąpienia menopauzy) muszą być pewne, iż nie są w ciąży. Zaleca się więc wykonanie w dniu zabiegu testu ciążowego. W przypadku ciąży należy bezwzględnie poinformować o tym lekarza wykonującego zabieg.


Na czym polega i jak przebiega badanie elektrofizjologiczne?
Badanie elektrofizjologiczne przeprowadzane jest w sali diagnostyczno-zabiegowej. Po wejściu na salę zostanie Pani/Pan podłączona/y do urządzeń kontrolujących pracę serca. Okolice pachwin i szyi zostaną zdezynfekowane i przykryte jałowymi chustami. Lekarz znieczuli te miejsca, a następnie wprowadzi do żył/tętnic specjalne rurki, zwane koszulkami. Liczba założonych koszulek może być różna (od 1 do 6). Następnie przez koszulki wprowadzone zostaną elektrody/cewniki, które pod kontrolą obrazu RTG zostaną umieszczone w określonych miejscach w sercu. Najczęściej wprowadzane są one do prawego przedsionka, prawej komory i zatoki wieńcowej przez żyły udowe oraz przez żyłę podobojczykową, możliwe jest także wprowadzenie elektrod przez żyłę szyjną i żyłę odłokciową. Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia elektrod do lewej komory zakłada się koszulkę do tętnicy udowej, a w przypadku lewego przedsionka należy wykonać nakłucie transseptalne (przekłucie przegrody międzyprzedsionkowej) długą igłą. Po uzyskaniu dostępu do lewego przedsionka lub lewej komory, w celu zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (np. udarowi mózgu) podawane są pod ścisłą kontrolą leki przeciwkrzepliwe (heparyna). Elektrody połączone będą z komputerem, dzięki czemu lekarz dokona różnych pomiarów dotyczących elektrofizjologii serca.bhakta6 W czasie badania serce będzie okresowo pobudzane do szybszej pracy, co zazwyczaj odczuwane jest przez pacjentów jako kołatanie. Często w czasie badania podawane są różne leki (np. izoprenalina, orcyprenalina, atropina, adenozyna, werapamil) w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. Przez cały okres zabiegu będzie Pani/Pan przytomna/y i będzie Pani/Pan mogła/mógł rozmawiać z lekarzem wykonującym zabieg. Samo badanie jest zazwyczaj bezbolesne. Czas zabiegu jest różny u różnych pacjentów i trwa zazwyczaj od 1 do 2 godzin.


Na czym polega i jak przebiega zabieg ablacji?
imagesX1AA202MAblacja to inwazyjny zabieg przeprowadzany w celu zlikwidowania arytmii. Polega na wytworzeniu w sercu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów. Wykonuje się ją w postaci punktów lub linii, w zależności od rodzaju arytmii, w prawym i lewym przedsionku, prawej i lewej komorze, zatoce wieńcowej i żyłach doprowadzających krew do serca. Ablacja przeprowadzana jest zazwyczaj bezpośrednio po wykonaniu badania elektrofizjologicznego i wymaga wprowadzenia do serca elektrody ablacyjnej. Zabieg może zostać wykonany różnymi typami elektrod/cewników ablacyjnych: elektrodą klasyczną, elektrodą wielopunktową, elektrodą ochładzaną solą lub cewnikiem balonowym (balon o średnicy 23-28 mm wypełniany środkiem chłodzącym (podtlenek azotu) i elektrodą ochładzaną podtlenkiem azotu. W przypadku elektrody klasycznej, wielopunktowej i ochładzanej solą przepływający przez elektrodę prąd o częstotliwości radiowej (RF) podgrzewa końcówkę elektrody do 40-70oC (ablacja RF). W przypadku cewnika balonowego i elektrody ochładzanej podtlenkiem azotu następuje ochłodzenie do minus 30-80oC (krioablacja). Niezależnie od zastosowanego typu elektrody/cewnika ablacyjnego następuje wytworzenie blizny, która zapobiega przewodzeniu impulsów, które indukują arytmię. Do jej usunięcia niezbędne jest czasem wykonanie kilku blizn. Zabieg jest zazwyczaj niebolesny, ale w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych podczas ablacji lekarz poda dożylnie leki przeciwbólowe. Skuteczność zabiegu oceniana jest na 90-100% i zależy od rodzaju arytmii. U niektórych pacjentów może jednak zachodzić potrzeba powtórzenia zabiegu ablacji. Podobnie jak badanie elektrofizjologiczne, zabieg wykonywany jest u przytomnego pacjenta. Czas zabiegu jest różny u różnych pacjentów i trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin.


Jakie są alternatywne metody diagnostyki i leczenia?
8068104-human-heart-in-digital-designNa podstawie badan nieinwazyjnych (EKG, Holter, próba wysiłkowa) można zdiagnozować występowanie arytmii, ale tylko inwazyjne badanie elektrofizjologiczne pozwoli stwierdzić mechanizm jej powstawania i zaproponować adekwatne leczenie. Obecnie podstawą leczenia arytmii jest zabieg ablacji przezskórnej. Alternatywą dla ablacji jest przyjmowanie leków antyarytmicznych choć skuteczność takiego postepowania jest dużo niższa w porównaniu z zabiegiem ablacji.


images0ETY541XJak przygotować się do zabiegu?
Przez co najmniej 6 godzin przed badaniem nie może Pani/Pan spożywać posiłków ani pić. Jednak jeśli zażywa Pani/Pan jakieś leki na stałe, można je przyjąć, popijając niewielką ilością wody. Jeśli przyjmuje Pani/Pan leki antyarytmiczne lub przeciwkrzepliwe lekarz może zalecić nieprzyjmowanie ich przez określony czas przed zabiegiem. Przed ablacją należy dokładnie ogolić okolice obu pachwin – w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki naczyniowe a następnie cewniki/elektrody.


Jakie najczęstsze powikłania zdarzają się podczas badania eps i zabiegu ablacji?imagesCABBLUWV
Powikłania badania elektrofizjologicznego serca i ablacji zdarzają się stosunkowo rzadko. Możliwe powikłania mogą dotyczyć miejsc wkłucia i wprowadzania cewników tj. pachwiny, okolicy podobojczykowej, szyi (krwiak, tętniak rzekomy tętnicy udowej, przetoka tętniczo-żylna, odma opłucnowa) lub być związane bezpośrednio z sercem. Te ostatnie zdarzają się bardzo rzadko, ale mogą być groźne i nieraz wymagają dodatkowych zabiegów lub leczenia kardiochirurgicznego. Należą do nich: uszkodzenie zastawek, perforacja serca, tamponada (krew przedostaje się do worka osierdziowego i uciska na serce), przejściowe niedokrwienie mózgu, udar mózgu, porażenie przepony, blok przedsionkowo-komorowy wymagający implantacji stymulatora serca. Odsetek powikłań dotyczących serca to 1-2%. Poza wskazanymi przykładami istnieje także ryzyko wystąpienia innych powikłań.


Zalecenia dla pacjenta po zabiegu.
Z uwagi na wprowadzone koszulki naczyniowe po zabiegu nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wstać z łóżka. Czas wymagany do samoistnego zasklepienia się nakłutych żył/tętnic wynosi kilka-kilkanaście godzin, podczas których musi Pani/Pan pozostawać w pozycji leżącej. Jeśli podczas zabiegu były stosowane leki przeciwbólowe należy pozostać na czczo przez kilka godzin. W zależności od indywidualnie oszacowanego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. udaru mózgu), lekarz zadecyduje o potrzebie wprowadzenia lub kontynuowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego oraz wprowadzeniu lub kontynuowania przyjmowania leków antyarytmicznych. W celu uzyskania informacji oceniającej skuteczność zabiegu należy regularnie kontrolować zapisy EKG (zapis standardowy, Holter) w Poradni Kardiologicznej.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.